Nastavení cookies

Personalizace

Cookies sociálních sítí pro trackování a personalizaci obsahu.

Marketing

Cookies pro zlepšení kvality promo obsahu a marketingu.

Analytika

Cookies pro analytické účely.

Zásady ochrany soukromí

Tyto Zásady ochrany soukromí („dále jen „Zásady") upravují podmínky, za nichž společnost NOVAVAX CZ a.s., IČO: 060 02 919, se sídlem náměstí Bohumil 138, 281 63 Jevany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22392 (dále jen „Společnost") zpracovává osobní údaje v souvislosti s aktivitami a službami při provozu webových stránek www.novavax.cz a jiných webových stránek či profilů na sociálních sítích, které Společnost provozuje a spravuje (dále jen „Webové stránky").

Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich Webových stránek cítili bezpečně a příjemně. Z tohoto důvodu respektujeme důvěrnost Vašich osobních údajů a vždy jednáme v souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení"), a řídíme se těmito Zásadami.

S ohledem na výše uvedené Vás tak Společnost těmito Zásadami informuje o tom, jakým způsobem, za jakými účely a v jakém rozsahu Společnost využívá Vaše osobní údaje, a jaké informace o Vás jako uživateli Webových stránek může Společnost zpracovávat.

 1. Pojmy

Osobními údaji" se rozumí veškeré informace o subjektu údajů;

Správcem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;

Subjektem údajů" se rozumí jakákoli identifikovaná či identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Zpracovatelem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

Zpracováním" se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 1. Základní informace o zpracovávání osobních údajů Společností

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě zákonného titulu, korektně, transparentním způsobem, a to pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Osobní údaje zpracováváme pouze v minimálním nezbytném rozsahu a ukládáme je ve formě umožňující Vaší identifikaci pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše osobní údaje zpracováváme takovým způsobem, aby byla dostatečně zajištěna jejich integrita a důvěrnost, tj. pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Klademe důraz na to, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který je zpracováváme, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Dodržujeme taktéž zásadu zdržení se zpracování osobních údajů a minimalizace údajů. Vaše osobní údaje proto uchováváme pouze, je-li to nezbytné pro dosažení účelu zpracování údajů nebo jak je stanoveno v různých lhůtách uchovávání stanovených zákonem. Pokud příslušný účel zanikne z důvodu odvolání Vašeho souhlasu a/nebo uplynutím zákonné lhůty pro uchovávání údajů, jsou příslušné údaje smazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Z výše uvedených důvodů používáme při provozování našich Webových stránek počítačová zabezpečení, jako je firewall a kódování údajů. Zavedli jsme odpovídající fyzické, elektronické a procesní zabezpečení a využíváme spolehlivé poskytovatele IT služeb. Vzhledem k povaze internetu bychom Vás však rádi upozornili na skutečnost, že v rámci přenosu osobních údajů prostřednictvím internetu mohou existovat jisté bezpečnostní mezery (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) a že úplná ochrana osobních údajů zamezující přístupu třetích osob není možná.

 1. Právní důvody, účely a rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Naše Společnost je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje z následujících právních důvodů a pro následující účely:

a. Zpracování osobních údajů nezbytné pro oprávněné zájmy naší > Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

i. Poskytování, vylepšení a podpora našich Webových stránek

Abychom Vám umožnili zobrazit a užívat naše Webové stránky, zpracovává naše Společnost za účelem technického zajištění, vylepšení provozu Webových stránek a monitorování jejich funkcí různé informace o Vašich online aktivitách, jako např. čas navštívení našich Webových stránek, doba setrvání na Webových stránkách, používání našich Webových stránek aj. (blíže k rozsahu zpracovávaných údajů viz bod 4 písm. c) - d) těchto Zásad). Informace, které Váš prohlížeč předá naší Společnosti při návštěvě Webových stránek, jsou však vždy následně anonymizovány, a proto Vás nelze na základě námi zpracovávaných IP adres identifikovat.

ii. Kontaktní formuláře

Pokud na našich Webových stránkách používáte pro Vaše dotazy adresované naší Společnosti kontaktní formulář, používáme Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a jakékoliv další uvedené údaje k vyřízení Vámi položeného dotazu.

iii. Uchazeči o zaměstnání

V případě, že se ucházíte o zaměstnání v naší Společnosti tak, že zareagujete na konkrétní pracovní pozici vypsanou naší Společností na Webových stránkách zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste vyplnili do příslušného formuláře nebo zaslali na e-mailovou adresu uvedenou na Webových stránkách v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, dosažené vzdělání a jakékoli další informace, jež jste uvedl/a do životopisu/dotazníku uchazeče o zaměstnání dobrovolně a jež nebyly naší Společností požadovány. Účelem zpracování osobních údajů je vedení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vypsané naší Společností,

b. Zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu se > zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

i. Cookies

Naše Společnost používá rozličné typy souborů cookies, které mohou obsahovat Vaše osobní údaje (např. IP adresu či konfiguraci Vašeho prohlížeče a počítače). Naše Společnost používá cookies na základě Vašeho souhlasu, který vyslovujete přijetím nastavení cookies, které se Vám zobrazí při návštěvě našich Webových stránek/nastavením Vašeho internetového prohlížeče.

Svůj souhlas s ukládáním cookies můžete odvolat výběrem příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči / ve výše zmíněném nastavení cookies. Zdůrazňujeme, že v případě odvolání Vašeho souhlasu s používáním cookies nebudete moci plně využívat všechny funkce našich online služeb.

ii. Uchazeči o zaměstnání

V případě, že se ucházíte o zaměstnání v naší Společnosti a udělíte nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely:

a) oslovení uchazečů o zaměstnání, kteří se účastnili konkrétního výběrového řízení u Společnosti a neuspěli v něm, s dalšími nabídkami zaměstnání u Společnosti nebo u jiných společností ze skupiny Společnosti; nebo

b) oslovení uchazečů o zaměstnání, kteří Společnosti poskytli své osobní údaje mimo souvislost s konkrétním výběrovým řízením pro případ, že by Společnost měla zájem přijmout nové zaměstnance, s nabídkami zaměstnání u Společnosti nebo u jiných společností ze skupiny Společnosti.

Vaše osobní údaje, které jste za výše uvedenými účely vyplnili do příslušného formuláře nebo zaslali na e-mailovou adresu uvedenou na Webových stránkách zpracovává naše Společnost v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, dosažené vzdělání a jakékoliv další informace, jež jste jako uchazeč o zaměstnání uvedl/a do životopisu/dotazníku uchazeče o zaměstnání dobrovolně a jež nebyly naší Společností požadovány.

 1. Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů:

a. Údaje získané od Vás jakožto subjektu údajů

Primárně shromažďujeme ty osobní údaje, které nám o Vaší osobě sám dobrovolně poskytnete nebo údaje, které získáme v souvislosti s Vašimi dotazy, připomínkami, žádostmi apod.

b. Cookies

Zdrojem Vašich osobních údajů jsou taktéž cookies, což jsou malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Cookies používáme v souvislosti s Vaší aktivitou na našich Webových stránkách a jinými online aktivitami. Cookies naší Společnosti pomáhají učinit naše online služby uživatelsky přívětivější, efektivnější, bezpečnější a mohou taktéž sloužit k implementaci některých uživatelských funkcí.

Cookies mohou být:

a) klíčové (funkční) cookies -- bez nich nemohou naše Webové stránky správně fungovat,

b) analytické cookies -- umožňují sledovat Webové stránky a využívání různých funkcí, tj. slouží zejména ke zvyšování kvality služeb,

c) trackovací a remarketingové cookies -- pomáhají optimalizovat obsah pro uživatele a oslovit je v reklamních plochách na jiných internetových stránkách a

d) konverzní cookies -- slouží k vyhodnocení, jakým způsobem funguje reklama a různé cesty, prostřednictvím nichž se uživatelé na Webové stránky dostávají.

Díky ukládání informací můžeme zejména zajistit základní chod stránek. Informace o vaší návštěvě stránky nám ale umožňují také vylepšovat obsah našich stránek. Bez sběru těchto dat by procházení webu bylo složitější a méně přehledné. Veškeré informace jsou tak použity pro vylepšení Vaší zkušenosti při procházení našich stránek.

Souhlas s využitím cookies vyžadujeme vždy, pokud Vás cookies mohou identifikovat, zejména při tzv. cookies třetích stran, které pocházejí z jiných webových stránek, jejichž položky jsou na naší Webové stránce vloženy, a které nejsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek. V tomto případě budete požádáni o udělení aktivního a informovaného souhlasu s užitím cookies.

Chcete-li využívat cookies, prosím aktivně zaškrtněte políčko ANO, jakmile budete vyzvání při návštěvě naší Webové stránky k udělení souhlasu. Nechcete-li cookies využívat, zaškrtněte políčko NE. Pokud jste již souhlas s cookies udělili a později již nebudete mít zájem o využívání těchto cookies, budete mít možnost na naší Webové stránce souhlas odvolat.

Váš souhlas nevyžadujeme v případě, že cookies nezasahují do soukromí uživatelů a z toho důvodu nezpracováváme Vaše osobní údaje. Tyto cookies zlepšují služby na internetu a zjednodušují používání naší Webové stránky. Pokud budete pokračovat s prohlížením stránek, můžete sami povolit použití našich cookies, případně máte možnost spravovat soubory cookies a nastavit si, které konkrétně chcete z našeho webu používat. Většina prohlížečů je nastavená tak, aby zamezila přijímání cookies souborů, i když to může znamenat, že některé prvky webových stránek nebudou pracovat správně.

Nastavení pro přijímání cookies souborů se obvykle nachází v nabídce „Možnosti" anebo „Preference", případně využijte aplikaci „Pomocník" vašeho prohlížeče.

Nastavení cookies v prohlížeči Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Nastavení cookies v prohlížeči Firefox - http://support.mozilla.com/cs-CS/kb/Cookies

Nastavení cookies v prohlížeči Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Vypnutí anonymního Google Analytics cookie: můžete nainstalovat Google Analytics „plug in" a tím zabráníte, aby Vámi navštívené webové stránky zasílaly informace o Vaší návštěvě na Google Analytics. Více informací o tomto nastavení - http://www.google.com/intl/cs/policies/.

c. Nástroje webové analytiky

Pro účely nepřetržité optimalizace a maximální přívětivosti uživatelského rozhraní využívají naše Webové stránky rovněž online webové analytické služby a sociální pluginy. Tato automaticky sbíraná data nejsou spojena s daty z jiných zdrojů. Vyhrazujeme si však právo zpětně tato data ověřit v případě, kdy jsme upozorněni na konkrétní riziko jejich zneužití.

d. Záznamové soubory

Naše Společnost a poskytovatelé hostingu Webových stránek zaznamenávají ve svých databázích údaje o každém přístupu k serveru, na kterém je umístěna webová prezentace našich Webových stránek. Kdykoli tak navštívíte naše Webové stránky, Váš internetový prohlížeč odešle automaticky některé informace na server Webových stránek, aby umožnil komunikaci mezi Vaším prohlížečem a serverem. Tyto informace jsou uloženy v tzv. záznamových souborech.

Záznamové soubory obsahují především informace o:

i. typu a verzi prohlížeče, který používáte;

ii. typu a verzi Vašeho operačního systému;

iii. internetových stránkách, z nichž jste na naše Webové stránky > stránku přišli;

iv. internetových stránkách, které z našich Webových stránek > navštěvujete;

v. IP adrese Vašeho počítače;

vi. datu, času a úspěšnosti vyhledání našich Webových stránek;

vii. času Vašeho přístupu na Webové stránky a době Vašeho setrvání na > Webových stránkách;

viii. objemu předávaných dat mezi serverem a Vaším počítačem;

ix. počtu návštěv a průměrném času stráveném na našich Webových > stránkách.

Údaje v záznamových souborech jsou z bezpečnostních důvodů uchovávány pouze po dobu trvání účelu zpracování. Pokud daný účel uchovávání záznamových souborů již netrvá, jsou záznamové soubory okamžitě vymazány. Údaje, jejichž další uchovávání je nezbytné z důvodu poskytnutí důkazů, nebudou vymazány do okamžiku, kdy bude příslušný případ uzavřen.

Pro účely nepřetržité optimalizace a maximální přívětivosti uživatelského rozhraní využívají naše Webové stránky online webové analytické služby uvedené níže. Tato automaticky sbíraná data nejsou spojena s daty z jiných zdrojů. Vyhrazujeme si však právo zpětně tato data ověřit v případě, kdy jsme upozorněni na konkrétní riziko jejich zneužití.

Naše Společnost tak na Webových stránkách používá následující nástroje webové analytiky:

a. Google Analytics

Naše Společnost využívá plugin Google Analytics společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043, USA (dále jen „Google"). Plugin Google Analytics analyzuje Vaše využívání našich Webových stránek a další online aktivity v rámci internetu. Skrze plugin Google Analytics dochází k propojování dat vygenerovaných Google Analytics a soubory cookies naší Společnosti. Jelikož však naše Společnost aktivovala funkci anonymizace IP adres, je Vaše IP adresa bezprostředně po vstupu dat do sběrné sítě Google Analytics anonymizována.

Shromažďování dat vygenerovaných soubory Cookies a jejich používání společností Google Analytics můžete zabránit stažením a instalací pluginu dostupného na webovém odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs). Podrobné informace o podmínkách používání a pravidlech ochrany osobních údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na adrese https://policies.google.com/privacy.

b. Google Ads

Naše Společnost od společnosti Google dále využívá plugin Google Ads, který nám pomáhá zjistit, s jakou efektivitou vedou kliknutí na naši reklamu k žádoucím aktivitám zákazníků -- například k nákupům, telefonátům, stažením aplikací, registracím k odběru newsletteru atd. Podrobné informace o podmínkách používání a pravidlech ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://support.google.com/google-ads/.

c. Facebook Pixel

Facebook Pixel společnosti Facebook Inc., sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 (dále jen „Facebook") naše Společnost využívá pro generování reportů ohledně online aktivit na našich webových stránkách (např. zda došlo k návštěvě naší Webové stránky po shlédnutí Facebook reklamy či jestli byla v návaznosti na návštěvu našich Webových stránek provedena nějaká akce).

K používání cookie souboru Facebook Pixelu vyslovujete souhlas prostřednictvím Vašeho nastavení cookies. V případě neudělení souhlasu nejsou cookies Facebook Pixelu používány. Upozorňujeme, že cookies Facebook Pixelu z našich Webových stránek mohou využívat taktéž třetí strany, včetně společnosti Facebook, a to ke shromažďování nebo získávání informací či k poskytování služeb měření a zacílení reklam. Více informací naleznete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools.

d. Facebook pluginy

Logo Facebooku a tlačítka "sdílet" je plugin společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, přehled pluginů je dostupný zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Při používání našich Webových stránek a online služeb, plugin vytvoří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook a Facebook je informován o tom, že používáte naše online služby ve spojení s Vaší IP adresou. Pokud jste přihlášení na svém účtu Facebook a kliknete na tlačítko sdílení na Facebooku tak můžete prostřednictvím Facebooku propojit obsah našich služeb online s Vaším facebookovým profilem. Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl získávat informace o Vaší aktivitě na našich Webových stránkách, doporučujeme Vám se předem odhlásit z Vašeho účtu na Facebooku.

Naše Společnost nemá informace o obsahu přenášených dat a jejich využití prostřednictvím Facebooku. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php.

e. LinkedIn

Logo sítě Linkedln a tlačítka "doporučit" je plugin společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Při používání našich Webových stránek a online služeb plugin vytvoří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a servery LinkedIn a LinkedIn je informován o tom, že používáte naše online služby spojené s Vaší IP adresou. Pokud jste přihlášení na svém účtu LinkedIn a kliknete na tlačítko "doporučit" v LinkedIn tak můžete prostřednictvím LinkedIn propojit obsah našich služeb online s Vašim uživatelským účtem na LinkedIn. Pokud si nepřejete, aby LinkedIn mohl získávat informace o Vaší aktivitě na našich Webových stránkách, doporučujeme Vám se předem odhlásit z Vašeho účtu na LinkedIn.

Naše Společnost nemá informace o obsahu přenášených dat a jejich využití prostřednictvím LinkedIn. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

f. Twitter

Logo sítě Twitter a tlačítka "re-tweet" je plugin společnosti Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Při používání našich Webových stránek a online služeb plugin vytvoří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a servery Twitteru a Twitter je informován, že používáte naše online služby spojené s Vaší IP adresou. Pokud jste přihlášení na svém profilu na Twitteru kliknete na tlačítko re-tweet na Twitteru, tak můžete prostřednictvím Twitteru propojit obsah našich služeb online s Vašim profilem na Twitteru. Pokud si nepřejete, aby Twitter mohl získávat informace o Vaší aktivitě na našich Webových stránkách, doporučujeme Vám se předem odhlásit z Vašeho profilu na Twitteru.

Naše Společnost nemá informace o obsahu přenášených dat a jejich využití prostřednictvím Twitteru. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Twitter (Twitter Privacy Policy): http://twitter.com/privacy. Nastavenia ochrany súkromia konta Twitter môžete zmeniť na adrese: http://twitter.com/account/settings.

Vzhled a obsah modulů plug-in v prohlížeči je určován přímo sociálními sítěmi. Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na naši Společnost s tímto dotazem obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

 1. Příjemci Vašich osobních údajů

Naše Společnost předává za podmínek stanovených platnými právními předpisy Vaše osobní údaje za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Výše uvedenými příjemci osobních údajů jsou zejména tyto kategorie příjemců:

 • administrátoři našich Webových stránek;

 • aplikace pro personalisty pro účely výběrového řízení;

 • externí právní zástupci;

 • provozovatelé sociálních sítí;

 • orgány činné v trestním řízení, soudy, správní orgány tam, kde to Správci ukládají právní předpisy.

 • Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování osobních údajů. Jakmile je účel zpracování osobních údajů naplněn a neexistuje žádný další účel, pro který bychom byli oprávněni osobní údaje zpracovávat, provádíme výmaz osobních údajů.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu provedeme výmaz osobních údajů také v případě, kdy svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu a vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, poté, co Vás o této skutečnosti informujeme.

Konkrétně Vaše osobní údaje zpracováváme po níže uvedenou dobu:

a. Doba zpracování osobních údajů nezbytná pro oprávněné zájmy naší Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

i. Poskytování, vylepšení a podpora našich Webových stránek

Poté, co opustíte naši Webovou stránku, vymažeme nebo anonymizujeme vaši IP adresu, s výjimkou případů, kdy (i) povinnost uchovat IP adresu ukládají právní předpisy či rozhodnutí správních či soudních orgánů, a (ii) ji potřebujeme pro uplatnění a vymáhání případných našich nároků vůči Vám či naší obrany proti Vámi uplatněným nárokům vůči nám (po dobu promlčecí lhůty).

ii. Kontaktní formuláře

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k vyřešení Vašeho dotazu. Dále uchováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy pro vymáhání případných nároků vůči Vám či z Vaší strany vůči nám (např. po dobu běhu promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem).

iii. Uchazeči o zaměstnání

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely výběrového řízení po dobu realizace výběrového řízení, nejdéle však po dobu 3 měsíců ode dne skončení výběrového řízení nebo do vznesení námitky proti dalšímu zpracovávání.

b. Zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

iv. Cookies

Naše Webové stránky používají cookies, které jsou po uzavření webového prohlížeče automaticky odstraněny (tzv. krátkodobé cookies). Příležitostně však naše Společnost používá taktéž "trvalé cookies", které zůstávají ve Vašem zařízení do té doby, než vyprší jejich platnost nebo dokud nedojde k jejich ručnímu odstranění. Doba zpracovávání těchto trvalých cookies je závislá na nastavení Vašeho prohlížeče.

v. Uchazeči o zaměstnání

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely oslovení uchazečů o zaměstnání, nejdéle po dobu 1 roku od udělení souhlasu nebo do odvolání Vašeho souhlasu.

 1. Předávání údajů do třetích zemí

V rámci používání pluginu Google Analytics, Facebook Pixel, LinkedIn a Twitter předáváme některé Vaše osobní údaje do Spojených států amerických společnostem Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043, USA, Facebook Inc., sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA a Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, které se zavázaly k dodržování zásad programu „Privacy Shield" (tzv. štít na ochranu soukromí). Tento program po rozhodnutí Soudního dvora ze dne 16. července 2020, sp. zn. C-311/18 Schrems II nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, a proto společnost Google, LinkedIn a Twitter přijali a spoléhají na standardní smluvní doložky. Také společnost Facebook Inc. aktualizovala smluvní podmínky zpracování údajů které odkazují na nový Dodatek o předávání údajů, který zahrnuje standardní smluvní doložky (nahrazující systém Privacy Shield).

S výjimkou předávání osobních údajů společnostem Google, Facebook, LinkedIn a Twitter nejsou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo EU a/nebo EHP.

 1. Vaše práva jako subjektu údajů

Jakožto subjekt údajů máte následující práva:

i. Právo na informace

ii. Právo na přístup k osobním údajům

iii. Právo na opravu

iv. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

v. Právo na omezení zpracování

vi. Právo na přenositelnost údajů

vii. Právo vznést námitku

viii. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, > včetně profilování

ix. Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k > jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním > osobních údajů

Výše uvedená práva můžete s výjimkou práva podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit prostřednictvím žádosti některým ze způsobů stanovených níže. O opatřeních přijatých na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

a. Právo na informace

Vždy Vás prostřednictvím těchto Zásad a případně dalších oznámení o zpracování osobních údajů budeme stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informovat o zpracování Vašich osobních údajů, a to v okamžiku, kdy od Vás získáváme osobní údaje. Pokud nezískáváme osobní údaje přímo od Vás, poskytneme Vám informace v přiměřené lhůtě po jejich získání, ale nejpozději do jednoho měsíce, ledaže poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí (např. nedisponujeme žádným kontaktním údajem na Vaši osobu).

b. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, sdělíme Vám informace, které požadujete nebo jež nám ukládají právní předpisy.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže ve své žádosti uvedete, že požadujete jiný způsob poskytnutí informací.

c. Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení. Veškeré opravy osobních údajů oznamujeme jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to požadujete, informujeme Vás o takto informovaných příjemcích.

d. Právo na výmaz / právo být zapomenut

Vaše osobní údaje vymažeme bez zbytečného odkladu, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

i. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly > shromážděny nebo jinak zpracovány;

ii. odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje > zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich > zpracování;

iii. proti zpracování Vašich osobních údajů vznesete námitku a zároveň > neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo > vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely > přímého marketingu;

iv. Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;

v. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti > stanovené právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které > se na Společnost vztahuje;

vi. osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb > informační společnosti učiněnou přímo dítěti.

Výše uvedené neplatí, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

i. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

ii. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování osobních > údajů podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na > naši Společnost vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve > veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je naše > Společnost pověřena;

iii. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

iv. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či > historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je > pravděpodobné, že by využití práva na výmaz znemožnilo nebo vážně > ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

v. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Veškeré výmazy osobních údajů oznamujeme jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Na Vaši žádost Vás taktéž informujeme Vás o tom, kteří příjemci osobních údajů byli takto notifikováni.

Pokud na základě jedné z výše uvedených výjimek odmítneme Vaše osobní údaje vymazat, informujeme Vás o tom ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti, odůvodníme užití výjimky a poučíme Vás v souladu s požadavky platných právních předpisů.

e. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v kterémkoli z těchto případů:

i. popíráte-li přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování > omezeno na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních > údajů ověřit;

ii. zpracování osobních údajů je protiprávní, odmítáte výmaz osobních > údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

iii. osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je > požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

iv. uplatnil/a jste právo vznést námitku proti zpracování osobních > údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude > ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi > oprávněnými zájmy.

V důsledku omezení zpracování osobních údajů můžeme předmětné osobní údaje nadále ukládat, avšak zpracovány mohou být pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. V těchto případech budete předem upozorněn na to, že omezení zpracování bude zrušeno.

f. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

i. osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě > Vašeho souhlasu;

ii. osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně;

iii. jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro > jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného Vašeho > souhlasu; nebo

iv. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž > smluvní stranou jste Vy, nebo pro provedení opatření přijatých > před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Za osobní údaje poskytnuté naší Společnosti jsou považovány údaje, které jste nám přímo, vědomě a aktivně sdělil/a např. prostřednictvím formuláře, ale rovněž osobní údaje generované na základě Vaší aktivity při používání našich Webových stránek, jako např. lokalizační údaje, data přihlášení do aplikace.

Vaše osobní údaje přeneseme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Námi získané osobní údaje jste oprávněn/a předat jinému správci osobních údajů. Ve své žádosti můžete zvolit, zda máme osobní údaje poskytnout Vám nebo zda využijete právo na to, aby Vaše osobní údaje byly naší Společností předány přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.

g. Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu naší Společnosti máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, které v námitce popíšete. Námitku můžete podat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

V případě obdržení námitky přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat (ponecháme si je pouze uložené) a provedeme posouzení, zda máme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo zda Vaše osobní údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Pokud dojdeme k závěru, že takové důvody máme, informujeme Vás o tom, sdělíme Vám zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračujeme. Pokud naopak dojdeme k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemáme, informujeme Vás o tom, zpracování ukončíme a provedeme výmaz osobních údajů.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

h. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, > včetně profilování

Vaše osobní údaje zpracováváme s respektem k Vašemu právu nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, které se Vás významně dotýká, a to včetně profilování (tj. jakékoli formy automatizovaného zpracování osobních údajů spočívajícího v jejich použití k rozboru, odhadu nebo hodnocení určitých aspektů týkajících se Vás -- např. pracovního výkonu, ekonomické situace, zájmů).

Při správě Vašich osobních údajů Vás však můžeme učinit předmětem automatizovaného rozhodnutí, pokud je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi, nebo pokud je rozhodnutí povoleno právním předpisem Evropské unie nebo českého právního řádu současně vhodně zajišťujícím ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud k takovému rozhodnutí udělíte výslovný souhlas.

i. Právo podat stížnost

Nesouhlasíte-li s naším vyřízením Vaší žádosti, můžete proti našemu postupu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

i. elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;

ii. prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;

iii. telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo

iv. písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

nebo případně u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie.

 1. Jak uplatnit Vaše práva a jak získat bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů

Pro uplatnění Vašich výše uvedených práv a v případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo zpracování Vašich osobních údajů můžete využít vzorový formulář dostupný na https://www.novavax.cz/kontakt/, nebo nás můžete taktéž kontaktovat prostřednictvím níže uvedených údajů:

Kontaktní údaje Společnosti

Korespondenční adresa: Bohumil 138, 281 63 Jevany

E-mail: info@novavax.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno: Karolina Šindelářová

Korespondenční adresa: Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

E-mail: dpo.novavax@weinholdlegal.com

NOVAVAX CZ a.s.