Prohlášení o ochraně osobních údajů

Datum účinnosti: 1. ledna 2023

Společnost Novavax bude shromažďovat a používat informace o Vás pouze pro konkrétní a zákonné účely.

Prostřednictvím těchto zásad Vás chceme informovat:

Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se toho, jak zpracováváme Vaše údaje, kontaktujte nás:

Ceníme si toho, že se nejdříve ptáte nás, chceme Vás ale také informovat o tom, jak kontaktovat nebo podat stížnost na:

Další informace

Skupina společností Novavax

„Novavax“, „my“ a „nás“ označuje společnost Novavax Inc. Z právního hlediska jsme „správcem“ zpracování všech osobních údajů popsaného v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud naše zpracování zahrnuje jednu z našich dceřiných společností, mohou být Vaše údaje sdíleny nebo převáděny způsobem, který se Vám snažíme zprůhlednit. Pokud by se potom dceřiná společnost stala samostatným správcem nebo správcem společně s námi – jinými slovy, pokud by o zpracování rozhodovala jiná část naší skupiny společností, budeme Vás o tom v příslušné době informovat.

Novavax, Inc.
21 Firstfield Road
Gaithersburg, MD 20878

Adresa v Evropě:
Fraumünsterstrasse 16
8001 Zürich

Telefon: 1-844-NOVAVAX (668-2829)

Kdy a proč potřebujeme informace o Vás

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká toho, jak a proč shromažďujeme a používáme osobní údaje o Vás prostřednictvím našich služeb.

Když používáme termín „osobní údaje“, znamená to údaje, které lze přiměřeně použít k identifikaci osoby nebo které se přiměřeně vztahují k žijící osobě („subjekt údajů“).

Když používáme termín „služby“, znamená to souhrnně:

 • Webové stránky Novavax.com a jakékoli další námi vlastněné a kontrolované stránky, které odkazují na toto prohlášení o ochraně osobních údajů („stránky“).

  Zásady pro používání souborů cookie. Od návštěvníků shromažďujeme určité informace, které mohou zahrnovat osobní údaje, aby stránky fungovaly a abychom umožnili požadované funkce a reagovali na přímé požadavky návštěvníka.

  Pokud k tomu udělíte podrobný souhlas, mohou být jiné soubory cookie a sledovací technologie také použity ke shromažďování osobních údajů za účelem analýzy používání našich stránek a k tomu, aby naše marketingové materiály více odpovídaly Vašim potřebám. Tyto informace mohou zahrnovat webové stránky, na které přistupujete bezprostředně před a po návštěvě stránek, a jaký internetový prohlížeč používáte. Přečtěte si naše samostatné zásady používání souborů cookie, kde se dozvíte o tom, jak používáme soubory cookie na stránkách, a o Vašich volbách v souvislosti s používáním souborů cookie.
   
 • Procesy spojené s žádostmi týkajícími se případného výzkumu a zaměstnání („žadatelské činnosti“)

  Při posuzování žádostí o zaměstnání, včetně vyhodnocování a potvrzování Vaší vhodnosti pro danou pozici a přesnosti všech předložených informaci, můžeme také provést vlastní dotazování k ověření a doplnění informací, které nám v průběhu žadatelských činností poskytnete. Osobní údaje mohou zahrnovat základní údaje, včetně informací o trestní minulosti / nezákonném jednání, pokud to povolují zákony a je to relevantní pro danou pozici; profesní a zaměstnanecké informace včetně životopisu, profesní a akademické historie, titulů, jmenování, licencí a osobních složek.
   
 • Naše činnosti v oblasti marketingu a rozvoje podnikání, včetně akcí, které pořádáme (jako jsou webináře), a námi provozovaných služeb na sociálních sítích („marketingové činnosti“).

  Pro správu, provozování, vývoj a rozšiřování našeho podnikání a správu služeb, a to i prostřednictvím třetích stran poskytujících služby a obchodních partnerů, zpracováváme osobní údaje o jménu, docházce, profesi, e‑mailové adrese a telefonním čísle, jak je to uvedeno před zahájením marketingové činnosti a během ní. Shromažďujeme také další osobní údaje, když dobrovolně zašlete informace, když se u nás registrujete k odběru informací o klinických hodnoceních nebo jiných výzkumných studiích, když se registrujete na akce, jako jsou webináře, školení, přednášky, semináře nebo workshopy, když zašlete žádost o grant, když žádáte o zasílání finančních aktualizací o podnikání společnosti Novavax, když se ucházíte o zaměstnání, pošlete nám e‑mail nebo jinou korespondenci nebo vyplníte formulář v souvislosti s našimi službami.

  Údaje z veřejně dostupných zdrojů, včetně platforem sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn, a z dalších veřejně dostupných databází mohou být použity, když souvisí s účelem, ke kterému byly informace prostřednictvím příslušných platforem původně sdíleny.

Osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem rozvoje a udržování vztahů se zdravotnickými pracovníky, zkoušejícími, výzkumnými pracovníky, pacienty a pečovateli; k informování přidružených stran o finančních informacích společnosti Novavax; ke komunikaci s Vámi, abychom mohli odpovídat na Vaše dotazy a poskytovat technickou nebo administrativní podporu; k vyšetřování a řešení sporů a bezpečnostních problémů a vymáhání plnění našich smluvních podmínek. Osobní údaje můžete zpracovávat za účelem prevence, vyšetřování a hlášení podvodů, nezákonné nebo trestné činnosti, neoprávněného přístupu k osobním údajům, webovým stránkám nebo našim datovým systémům nebo jejich neoprávněného používání a k plnění zákonných, regulačních, soudních a firemních povinností a pro jiné zákonné a legitimní obchodní účely, které Vám byly sděleny jinými prostředky, než jsou tyto zásady.

Protože společnost Novavax chce zajistit, že Vám budou poskytnuty všechny příslušné informace bez rizika informační únavy, můžeme Vám v době, kdy budeme Vaše údaje shromažďovat, poskytnout další prohlášení o ochraně osobních údajů. Například často poskytujeme konkrétní prohlášení o ochraně osobních údajů účastníkům výzkumných studií nebo klinických hodnocení (souhrnně „výzkum“) během procesu informovaného souhlasu, který popisuje naše postupy ochrany osobních údajů v souvislosti s prováděním výzkumu. Tento typ oznámení „právě včas“ bude určovat, jak můžeme zpracovávat informace, které v té době poskytnete, namísto tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Subjekty údajů („Vy“), od kterých získáváme osobní údaje při poskytování služeb, jsou:

 • Lékaři a další zdravotničtí pracovníci;
 • Zkoušející klinických hodnocení;
 • Případní investoři společnosti Novavax;
 • Případní účastníci výzkumu;
 • Poskytovatelé služeb, dodavatelé a konzultanti;
 • Uchazeči o místo, dobrovolníci a
 • Další jednotlivci, kteří komunikují přímo se společností Novavax nebo jejími obchodními partnery.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

V souvislosti se službami a pouze v nezbytném rozsahu pro specifický účel shromažďujeme:

 • identifikační údaje včetně jména, povolání, e‑mailové adresy, PSČ a telefonního čísla;
 • kontaktní informace včetně poštovní adresy a e‑mailové adresy, PSČ a telefonního čísla;
 • informace týkající se daného výzkumu včetně informací o pacientech, pečujících osobách nebo zdravotnických pracovnících a jejich výzkumných činnostech;
 • zdravotní informace včetně informací o zájmu o klinická hodnocení, webináře, komunitní programy a zájmové skupiny a účast v nich;
 • profesní a zaměstnanecké informace včetně životopisu, profesní a akademické historie, titulů, jmenování, licencí a osobních složek;
 • údaje související se službami včetně informací o vznesených požadavcích a interakcích s našimi službami, a
 • další podkladové údaje včetně informací o trestných činech / nezákonném jednání.
   

Jak jsou Vaše osobní údaje shromažďovány a jak mohou být sdíleny

 • V rámci společnosti Novavax. Vaše osobní údaje sdílíme v rámci společnosti Novavax pro účely uvedené výše.
   
 • Poskytovatelé služeb. Osobní údaje sdílíme s třetími stranami poskytujícími služby, které provádějí transakce nebo služby naším jménem,​jako jsou zdravotničtí pracovníci, smluvní výzkumné organizace nebo jiné lékařské instituce provádějící výzkum naším jménem nebo ve spolupráci s námi, poskytovatelé úložišť dat a analytici, náboráři, poskytovatelé prověrek, koordinátoři akcí, poskytovatelé průzkumu trhu, poskytovatelé technologií (včetně poskytovatelů technologické podpory, poskytovatelů e-mailové komunikace a webových vývojářů) nebo poskytovatelé, kteří pomáhají se službami.
   
 • Regulační záležitosti, právní proces, bezpečnost a vymáhání podmínek. Osobní údaje můžeme zpřístupnit vládním regulačním orgánům, a to i v souvislosti s monitorováním, kontrolou a schvalováním našich studií, produktů a služeb, povinnostmi poskytovat finanční informace, hlášením nežádoucích příhod a v reakci na jejich žádosti o takové informace nebo jako pomoc při vyšetřování. Osobní údaje můžeme také zpřístupnit třetím stranám v souvislosti s nároky, spory nebo soudními spory, kde to vyžaduje zákon, nebo pokud zjistíme, že jejich zpřístupnění je nezbytné pro ochranu zdraví a bezpečnosti Vaší či naší, k ochraně před podvodem nebo úvěrovým rizikem nebo k vymáhání našich zákonných práv nebo smluvních závazků, které jste přijali.
   
 • Převody podnikání. Osobní údaje můžeme zpřístupnit jako součást podnikové obchodní transakce, jako je fúze, akvizice, partnerství, společný podnik, financování nebo prodej majetku společnosti, a můžeme je přenášet třetím stranám jako jedno z obchodních aktiv takové transakce. Osobní údaje mohou být také zpřístupněny v případě insolvence, úpadku nebo nucené správy. 

Jaká máte práva a kontrolu nad tím, jak Vaše údaje zpracováváme

 • Právo na přístup
  Máte právo vyžádat si informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Máte také právo vyžádat si bezplatně kopii osobních údajů, které zpracováváme. Za poskytnutí dalších kopií takových informací Vám však můžeme účtovat přiměřený administrativní poplatek. Pokud si přístup vyžádáte elektronickými prostředky, jako je e‑mail, informace Vám poskytneme v běžně používaném elektronickém formátu.
   
 • Právo na opravu
  Na Vaši žádost nebo z vlastní iniciativy opravíme, anonymizujeme, vymažeme nebo doplníme osobní údaje, u kterých Vy nebo my zjistíme, že jsou nepřesné, neúplné nebo zavádějící. Máte také právo poskytnout nám další údaje, pokud příslušné informace chybí.
   
 • Právo na výmaz
  Máte právo požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, a my je musíme vymazat, pokud:

  Podle platných zákonů však mohou existovat požadavky nebo jiné závažné důvody, které nám v okamžitém vymazání Vašich osobních údajů brání. V takovém případě přestaneme Vaše osobní údaje používat pro jakékoli jiné účely, než je dodržení platného zákona nebo příslušného závažného důvodu.
   
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny;
  • používáme Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem, Vy svůj souhlas odvoláte a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování;
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu a neexistuje žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování;
  • osobní údaje nebyly zpracovány zákonným způsobem nebo jsme povinni je vymazat z důvodu právní povinnosti.
    
 • Právo na omezení zpracování
  Zpracování Vašich osobních údajů dočasně omezíme, pokud nás o to požádáte a pokud:
  -  jste požádali o opravu svých osobních údajů při ověřování správnosti údajů;
  -  zpracování je nezákonné, ale nechcete, aby byly osobní údaje vymazány;
  -  my jako správce údajů již nepotřebujeme osobní údaje pro účel, pro který byly shromážděny, ale Vy požadujete, abychom tyto údaje uchovávali pro stanovení, výkon nebo obhajobu právního nároku, nebo jste vznesli námitku proti zpracování, které zakládáme na našem oprávněném zájmu, a to v době, kdy zjišťujeme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi právy na ochranu osobních údajů.
   
 • Právo vznést námitku proti zpracování
  Proti takovému zpracování osobních údajů, které zakládáme na našich oprávněných zájmech, máte právo vznést námitku. Pokud vznesete námitku proti takovému zpracování, budeme v něm pokračovat pouze v případě, že pro ně budeme mít závažný oprávněný důvod, který převažuje nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami, nebo pokud je další zpracování nezbytné pro stanovení, výkon nebo obhajobu právního nároku. Vždy nás můžete kontaktovat pro více informací o posouzení vyváženosti, které bylo provedeno před zpracováním.
   
 • Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo získat osobní údaje, které o Vás společnost Novavax zpracovává a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, předat tyto údaje jinému správci, pokud:
  • společnost Novavax založila zpracování těchto údajů na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy s Vámi a
  • zpracování je prováděno automatizovaně.
    
 • Pokud se naše zpracování Vašich osobních údajů zakládá na Vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete nebo použijete jiné způsoby, které Vám byly sděleny v době, kdy jste souhlas udělili. Naše kontaktní údaje naleznete na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo obavy ohledně způsobu, jakým společnost Novavax zpracovává Vaše osobní údaje, nebo potřebujete pomoc při správě Vašich rozhodnutí o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:

Novavax, Inc.
21 Firstfield Road
Gaithersburg, MD 20878

Telefon: 1-844-NOVAVAX (668-2829)
[email protected]
 

Zobrazit globální telefonní seznam

Zeptejte se našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence společnosti Novavax pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese [email protected].

Dozorčí orgány EU

Pro jednotlivce v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) a Spojeném království („Spojené království“) prosím klikněte zde pro další podrobné informace.

Správa komunikačních preferencí

Pokud jste se zaregistrovali k odběru informací od nás (nebo pokud to povoluje zákon, jestliže jste nám poskytli nebo jsme získali Vaše kontaktní údaje), můžeme Vám v závislosti na zvoleném způsobu komunikace zasílat e‑mailové zprávy, poštovní zprávy, krátká informační oznámení nebo jinou komunikaci týkající se produktů nebo služeb. Můžete nás požádat, abychom to nedělali, když začnete využívat naše služby, nebo můžete své preference změnit aktualizací účtů, které u nás máte. Kdykoli se můžete rozhodnout, že od nás další obchodní sdělení nechcete dostávat, a to tak, že budete postupovat podle pokynů k odhlášení odběru sdělení, které jste obdrželi, nebo zasláním žádosti o odhlášení na kontaktní údaje uvedené níže v části Kontaktujte nás.

Tištěné materiály: Chcete-li se odhlásit z odběru tištěných marketingových materiálů na Vaši poštovní adresu, jako jsou reklamy, letáky nebo pohlednice, odešlete žádost o odhlášení na kontaktní údaje uvedené níže v části Kontaktujte nás. Nezapomeňte uvést své jméno a poštovní adresu přesně tak, jak se jeví na tištěných marketingových materiálech, které jste obdrželi. E‑maily: Chcete-li se odhlásit z odběru marketingových materiálů na Vaši e‑mailovou adresu, klikněte na odkaz pro odhlášení ve spodní části e‑mailu, který Vám byl zaslán, nebo odešlete žádost o odhlášení na kontaktní údaje uvedené níže v části Kontaktujte nás. Vezměte na vědomí, že poté od nás můžete nadále dostávat určité transakční elektronické zprávy nebo zprávy související s účtem.

Ochrana osobních údajů dětí

Stránky nejsou určeny dětem mladším 18 let. Od dětí mladších 18 let vědomě nezískáváme žádné osobní údaje. Pokud je Vám méně než 18 let, neposkytujte nám žádné osobní údaje přímo, prostřednictvím webových formulářů ani žádným jiným způsobem. Pokud zjistíte, že nám Vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Odkazy na další webové stránky

Naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky, které nevlastní ani nespravuje společnost Novavax. Upozorňujeme Vás, že nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů takových jiných stránek, ani za to, jak tyto stránky fungují nebo jak nakládají s Vašimi osobními údaji. Doporučujeme Vám, abyste si toho byli vědomi, když opustíte naše stránky, a přečetli si zásady ochrany osobních údajů a podmínky příslušných stránek třetích stran, které osobně identifikovatelné údaje shromažďují.

Aktualizace našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Novavax neustále zlepšuje a přidává nové funkce služeb. Vzhledem k těmto neustálým vylepšením, změnám v zákonech a měnící se povaze technologií se postupy zpracování dat společnosti Novavax čas od času změní. V souladu s tím toto prohlášení o ochraně osobních údajů podléhá občasným revizím. O změnách Vás budeme informovat zveřejněním nového prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto stránkách a aktualizací data účinnosti prohlášení o ochraně osobních údajů. Takové změny prohlášení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost při zveřejnění.